Their dreams written forever on Stone

https://youtu.be/Z_N1YufKX8E?si=gYPK6Ivwung5QqkZ